รหัส
ชื่อสถานศึกษา คลิกพิมพ์หน้าจอนี้
ชื่อผู้บริหารโทรศัพท์มือถือ(บ้าน)ผู้บริหาร
001สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต1นายบรรพ์ ใสแจ่ม   
104อนุบาลพะเยานายวสันต์ วงศ์ปัญญาวิวัฒน์  054423097
105บ้านแม่นาเรือ    
106บ้านไร่นายณรงศักดิ์ เพียรทำ  054427018
107บ้านแม่นาเรือใต้นายศักดา วงศ์ขัติย์  054427316
108บ้านร่องคำนายสง่า บุราณรมย์  054413833
109บ้านสันป่าสัก    
111บ้านตุ่น    
112บ้านสันกว๊านทุ่งกิ่ว    
114บ้านดอกบัว(ราษฏร์บำรุง)นายสวินทร ดอนมูล  054425016
116ตำบลสันป่าม่วงนางพวงเพชร เมืองมูล   
117บ้านร่องห้านายณรงค์ชัย ศรีเมือง  054440866
118บ้านต๊ำพระแลนายชัยยุทธ ภักดิ์สันติพงศ์  054484969
120ชุมชนบ้านตุ้มท่านายธงชัย จันแย้  054422196
121บ้านต๊ำเหล่านายศรชัย ธาราเวชรักษ์  054427515
122บ้านต๋อมนายสิงหา ขวัญตน  054439253
124บ้านต๊ำดอนมูลนายปณต ตุ้ยเต็มวงศ์  054458498
125บ้านต๊ำม่อนนายพงศ์ชัย สารศรี  054470034
127บ้านห้วยบงนายประยุทธ กุณาใหม่  054458509
128บ้านป่าคานายเกียรติศักดิ์ ตุงคนาคร   
131บ้านภูเงินนายธนเดช นามบ้าน  054499503
132บ้านห้วยเคียนนายสวาท จันต๊ะสาร  054482335
133บ้านแม่ต๋ำบุญโยง    
134อนุบาลบ้านโทกหวาก    
135บ้านแม่กานายธวัชชัย สิงห์จันทร์  054470024
136บ้านแม่กา สาขาบ้านแม่ต๋ำน้อย    
138บ้านใหม่นายทินกร พุ่มวิเชียร   
139บ้านโป่งนายสะอาด ทนทาน   
140บ้านจำป่าหวายนายสุรศักดิ์ สมศรี  054453283
141บ้านดาวเรือง(ธนาคารกรุงเทพ17)นางสมพร วงศ์ขัติย์  054484990
144บ้านดอกบัว (บุญมานุเคราะห์)นายรัฐศาสตร์ สมมะโน   
145บ้านศาลานายณัฐนันท์ นนท์ศรี   
146ชุมชนบ้านแม่ใสนายบัญชา คำวังจันทร์  054427729
147บ้านบ่อแฮ้วสันช้างหิน    
148บ้านสันป่าถ่อน    
150บ้านสันเวียงใหม่นางวลัยพรรณ ใจคำ   
152บ้านสางนางรักษิณา วงศ์ษา  054422197
155บ้านต๋อมดง    
204บ้านสันโค้ง    
205บ้านจำไก่นายกิตติพงษ์ เชื้อหมอ  054425478
206บ้านห้วยทรายเลื่อน    
207บ้านดอกคำใต้นายณัฐกานต์ ศรีบัวบาน  054491472
208ไทยรัฐวิทยา 46(ดอกคำใต้)นายวิทยา ศรีประเสริฐ  054485111
210บ้านถ้ำประชานุเคราะห์นายยงศักดิ์ ปินใจ  054457437
211บ้านถ้ำประชาบำรุงนายบุญส่ง ไชยวงศ์  054457434
212บ้านปางงุ้นนายฉลอง นนทวงศ์   
214ชุมชนบ้านห้วยลานนายชำนาญ สุวรรณเลิศ  054485173
216บ้านทุ่งต้นศรีนายสมบัติ เผ่ากันทะ   
217บ้านเนินสมบูรณ์นายไพรัช ยอดยิ่ง   
218บ้านวังขอนแดงนายสิทธิชัย สิทธิวงศ์  054422573
219อนุบาลดอกคำใต้(ชุมชนสันช้างหิน)นายอนุชา อนุสสรราชกิจ  054491467
220บ้านสันป่าหนาด    
221บ้านบุญเรือง(อินทะวงศานุเคราะห์)นายฝาแก้ว โภชน์งาม  054489204
222บ้านค่านายธงชัย กัลยา  054485021
223บ้านค่าบนนายวันชัย โรจน์โยธินพิพัฒน์   
224บ้านปางนายวิชา โอฐเจริญชัย   
226บ้านโพธิ์ทองนางภัคธีมา รุจิระพงศ์   
227บ้านปินนายทวี นามอินทร์  054457428
228บ้านปินเหนือ    
229บ้านดงนายนันทพล ฟูสีกุล  054425278
231บ้านทุ่งหลวงนางสาวมยุรี สมใจ   
232บ้านสันจกปกนายสุรพล ใจกล้า  054470012
234บ้านร่องจว้านายเสน่ห์ อัศวมงคล  054483165
235บ้านหนองหล่มนายสมหมาย ปริญญา   
236บ้านแม่พริกนายสุรศักดิ์ อินสีชื่น  054457005
238บ้านใหม่นายสนั่น เลิศทอง   
302บ้านแม่ใจ    
303บ้านป่าตึงนายทัศนพงษ์ ต๊ะคำ   
304บ้านสันขวาง    
305อนุบาลแม่ใจ(บ้านศรีถ้อย)นายเวชชัยยันต์ ป้อมบ้านต้า  054417182
306บ้านป่าสักสามัคคีนางสาวศิตา ศรีบุญชู   
307บ้านทุ่งป่าข่านายโกศล ศรีตระกูล  054499576
308เจริญใจนางจีรัชญ์พัฒน์ ใจเมือง  054484925
310บ้านป่าแฝกใต้    
311ชุมชนบ้านแม่สุกนายสิทธิชัย ใจพรม  054417944
312บ้านแม่จว้านายประสงค์ อาจหาญ   
313บ้านแม่จว้าใต้นายกัปตัน พิภพลาภอนันต์   
314บ้านห้วยเจริญราษฏร์นายจีรัชญ์ ต๊ะคำ   
315ชุมชนบ้านป่าแฝกสามัคคีนายคณุวัฒน์ สมบูรณ์   
316บ้านหนองสระนายนรา สุยะเพี้ยง   
319บ้านเหล่านายชนธัญ ติ๊บเมืองมา  054426288
320บ้านไร่อ้อยนายประพันธ์ ทนันชัย  054499255
321บ้านดงอินตานายไหว บุญมาเครือ  054403178
323บ้านดงบุญนาคนายวีรกร มูลสาร  054417579
326บ้านสันต้นม่วงนายสมศักดิ์ ตาปัญโญ  054470033
328บ้านป่าแฝกเหนือ    
403บ้านอิงโค้งนายอุทัย บุญประสิทธิ์  054484922
404บ้านห้วยแก้ว    
405บ้านม่วงคำนายลักษณ์ ทิศสุขใส   
406บ้านกาดถีนายพิทักษ์ ไชยะป๋าน   
407บ้านสันต้นแหน    
408บ้านหนองลาว    
409บ้านห้วยทรายขาว    
410บ้านเจน(เจนจันทรานุกูล)    
412บ้านแม่อิงนางพัชรินทร์ ศรีทอง   
413บ้านกว้านเหนือนางสาวรุ่งรัตน์ กล้วยดี   
414บ้านร่องปอนางเบญยวรรณ์ ก๋าซ้อน   
415บ้านร้อง    
417บ้านสันป่างิ้ว    
418บ้านสันต้นผึ้งนายวิทวัส ปัญจบุรี   
419อนุบาลภูกามยาวนางสาวรัชนีกร พันธ์พัฒนกุล  054422423