ยินดีต้อนรับสมาชิกของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1
ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนตุลาคม 2560
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นายประสงค์ ไก่งามสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต1เกษียณอายุ 
2นางนิภาพร ไชยรินทร์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต1เกษียณอายุ 
3นายสวาท จันต๊ะสารบ้านห้วยเคียนเกษียณอายุ 
4นายปณต ตุ้ยเต็มวงศ์บ้านต๊ำดอนมูลเกษียณอายุ 
5นายเวชชัยยันต์ ป้อมบ้านต้าอนุบาลแม่ใจ(บ้านศรีถ้อย)เกษียณอายุ 
6นายเกียรติศักดิ์ ตุงคนาครบ้านป่าคาเกษียณอายุ 
7นายทองคำ สุปันต๋าเจริญใจเกษียณอายุ 
8นางเกศริน กันทิสาชุมชนบ้านตุ้มท่าเกษียณอายุ 
9นางสมนึก จันสาชุมชนบ้านตุ้มท่าเกษียณอายุ 
10นางดวงสมร เชื้อเมืองพานชุมชนบ้านป่าแฝกสามัคคีเกษียณอายุ 
11นางปิ่นแก้ว จันทร์ยอดชุมชนบ้านป่าแฝกสามัคคีเกษียณอายุ 
12นายสมยงค์ บุญวราเดชาชุมชนบ้านป่าแฝกสามัคคีเกษียณอายุ 
13นายสุรัตน์ ใจแก้วชุมชนบ้านแม่สุกเกษียณอายุ 
14นางจินดามัย บุญประสิทธิ์ชุมชนบ้านแม่ใสเกษียณอายุ 
15นางสุพร กันทะวังชุมชนบ้านแม่ใสเกษียณอายุ 
16นายทวี ไชยขัติย์ชุมชนบ้านแม่ใสเกษียณอายุ 
17นางธีราภรณ์ ไชยมงคลตำบลสันป่าม่วงเกษียณอายุ 
18นางกัลยา ไชยจันดีไทยรัฐวิทยา 46(ดอกคำใต้)เกษียณอายุ 
19นายทองอินทร์ กันทะใจบ้านกาดถีเกษียณอายุ 
20นางปัทมา วงศ์มณีบ้านค่าเกษียณอายุ 
21นางสาวจันทร์นวล สมศรีบ้านค่าเกษียณอายุ 
22นางสุดารัตน์ สมศรีบ้านค่าเกษียณอายุ 
23นายจรัญ ไชยวุฒิบ้านจำไก่เกษียณอายุ 
24นางสาวประทุมทอง สารศิริวงศ์บ้านจำป่าหวายเกษียณอายุ 
25นายชัยวัฒน์ ปิงเมืองบ้านจำป่าหวายเกษียณอายุ 
26นางนริสา นันตังบ้านดงเกษียณอายุ 
27นางเนียรนภา กิจจาบ้านดงเกษียณอายุ 
28นายจำรัส ใจมิภักดิ์บ้านดงอินตาเกษียณอายุ 
29นายณรงค์ วงค์ศิริบ้านดงอินตาเกษียณอายุ 
30นายสมพิศ สุภารัตน์บ้านดงอินตาเกษียณอายุ 
31นายธวัชชัย อินโตบ้านดอกคำใต้เกษียณอายุ 
32นางลดาวัลย์ สืบเครือบ้านต๋อมเกษียณอายุ 
33นายสมชาย ชัยทองบ้านต๋อมเกษียณอายุ 
34นายสราวุธ อ้อยบำรุงบ้านต๋อมเกษียณอายุ 
35นางราณี สุตาบ้านดอกบัว(ราษฏร์บำรุง)เกษียณอายุ 
36นางประณมวรรณ์ ปรีชาบ้านถ้ำประชานุเคราะห์เกษียณอายุ 
37นายเกษตร วงศ์ประสิทธิ์บ้านทุ่งต้นศรีเกษียณอายุ 
38นายเสาร์ วงศ์ชัยบ้านทุ่งต้นศรีเกษียณอายุ 
39นางลาวัณย์ วงค์ศิริบ้านทุ่งป่าข่าเกษียณอายุ 
40นายเครือณรงค์ เฉิดรัศมีบ้านทุ่งป่าข่าเกษียณอายุ 
41นายสุภชาติ เล็กสิงห์โตบ้านเนินสมบูรณ์เกษียณอายุ 
42นายสมเปลี่ยน ธิศรีบ้านป่าคาเกษียณอายุ 
43นางนภาพร ทินนาบ้านปางเกษียณอายุ 
44นายโพธิ์ ทินนาบ้านปางเกษียณอายุ 
45นายมานพ หาญจริงบ้านปางงุ้นเกษียณอายุ 
46นายสำเนาว์ ธนะไชยบ้านป่าตึงเกษียณอายุ 
47นางประนอม วงศ์ประเสริฐบ้านป่าแฝกใต้เกษียณอายุ 
48นางศรีเพ็ญ ทาเขียวบ้านป่าแฝกใต้เกษียณอายุ 
49นางวิไลวรรณ ศีติสารบ้านปินเกษียณอายุ 
50นางจินตนา สุขสถิตย์บ้านม่วงคำเกษียณอายุ 
51นางสุดธิดา มัชฌิมานนท์บ้านม่วงคำเกษียณอายุ 
52นางอารีย์ เค้าโคนอนุบาลบ้านโทกหวากเกษียณอายุ 
53นายโอภาส อาสนคำอนุบาลแม่ใจ(บ้านศรีถ้อย)เกษียณอายุ 
54นายประเสริฐ ฉิมอุปละบ้านแม่กาเกษียณอายุ 
55นายสำราญ แสนมาบ้านแม่จว้าใต้เกษียณอายุ 
56นายทองคำ ตุ้ยคำบ้านแม่นาเรือใต้เกษียณอายุ 
57นางศรีไล ปัญจบุรีบ้านแม่อิงเกษียณอายุ 
58นางเครือวัลย์ เดชะตาบ้านร่องคำเกษียณอายุ 
59นางแสงจันทร์ ทะปัญญาบ้านร่องคำเกษียณอายุ 
60นายสุชาติ ทองกันทาบ้านร่องคำเกษียณอายุ 
61นางแสงจันทร์ พูลเกษมบ้านร่องจว้าเกษียณอายุ 
62นายมนตรี เครือนพรัตน์บ้านร่องปอเกษียณอายุ 
63นางกฤตยา หิศรนุสรณ์บ้านร่องห้าเกษียณอายุ 
64นางวันทนีย์ รัตนแพทย์บ้านร่องห้าเกษียณอายุ 
65นายสมพงษ์ ศิริภัทรางกูรบ้านร่องห้าเกษียณอายุ 
66นางเทียนทอง กองคำบ้านไร่เกษียณอายุ 
67นางสายฝน ทนันไชยบ้านไร่อ้อยเกษียณอายุ 
68นายสง่า จันทร์ยอดบ้านไร่อ้อยเกษียณอายุ 
69นางทองหล่อ วงศ์ประสิทธิ์บ้านวังขอนแดงเกษียณอายุ 
70นางภัควดี มณีพรรณบ้านศาลาเกษียณอายุ 
71นายมนัส ภู่วิเศษบ้านศาลาเกษียณอายุ 
72นางธัญพร สุภาวะบ้านดอกบัว(ราษฏร์บำรุง)เกษียณอายุ 
73นางอรุณศรี ไทยสำราญบ้านสันจกปกเกษียณอายุ 
74นางเครือมาศ คำโลบ้านแม่นาเรือใต้เกษียณอายุ 
75นางชลธิชา คำเผ่าบ้านแม่นาเรือใต้เกษียณอายุ 
76นางจินดา บุญสมบ้านสางเกษียณอายุ 
77นางดาราวรรณ ปันติบ้านห้วยเจริญราษฏร์เกษียณอายุ 
78นายจำเนียร เชื้ออินต๊ะบ้านห้วยทรายขาวเกษียณอายุ 
79นายมานิต นันตาลิตบ้านห้วยทรายเลื่อนเกษียณอายุ 
80นางอำภา ยารังษีบ้านห้วยบงเกษียณอายุ 
81นางวราภรณ์ ปัญจขันธ์บ้านเหล่าเกษียณอายุ 
82นางสายสวาท จันถนอมบ้านเหล่าเกษียณอายุ 
83นางสาวเกศริน สุวพันธ์บ้านใหม่เกษียณอายุ 
84นายสำเนาว์ พุ่มร่วมใจบ้านอิงโค้งเกษียณอายุ 
85นางดวงสมร เครือตาบ้านโป่งเกษียณอายุ 
86นางทับทิม สุภาคำอนุบาลพะเยาเกษียณอายุ 
87นางเนาวรัตน์ บุญประคองอนุบาลพะเยาเกษียณอายุ 
88นางปรีสนา หาญสุขจริยาอนุบาลพะเยาเกษียณอายุ 
89นางสวาท มอญแสงอนุบาลบ้านโทกหวากเกษียณอายุ 
90นายถนอม โลจันติ๊สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต1เกษียณอายุ 
91นายประเสริฐ ขุนอ้อยบ้านต๊ำเหล่าเกษียณอายุ 
92นายบรรพ์ ใสแจ่มสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต1ศธจ.แพร่ ศธจ.แพร่
93นายพนิต ใหม่ประสิทธิกุลสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต1ศธจ.พะเยา ศธจ.พะเยา
94นางสาวจิรัชญา ส่วนมุ้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต1ศธจ.แพร่ ศธจ.แพร่
95นายสมชัย กาโนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต1ศธจ.พะเยา ศธจ.พะเยา
96นางธิติกาญจน์ กุลพัฒน์เศรษฐสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต1ศธจ.พะเยา ศธจ.พะเยา
97นางหัทกาญจน์ อดุลถิรเขตต์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต1ศธจ.พะเยา ศธจ.พะเยา
98นางสาวปรินทร์ญาดา อ่อนคงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต1ศธจ.พะเยา ศธจ.พะเยา
99นางจินดา ใจเดียวสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต1ศธจ.พะเยา ศธจ.พะเยา
100นายขจรศักดิ์ สีเสนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต1ศธจ.พะเยา ศธจ.พะเยา
101นายวิชัย แสงอาคมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต1ศธจ.พะเยา ศธจ.พะเยา
102นายธัชชัย จันทร์สาห์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต1ศธจ.พะเยา ศธจ.พะเยา
103นางละเอียด วังบุญสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต1ศธจ.พะเยา ศธจ.พะเยา
104นางณิชากมล วุฒิกรณ์ธรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต1ขาดไปศธจ.พะเยา ศธจ.พะเยา
105นายสิทธิเลิศ อุทธโยธาบ้านดงอินตาเกษียณอายุ 
นวัตกรรมการเบิกจ่ายเงินเดือนสำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เวอร์ชัน: 3.0.0    วันที่ : 07/01/2551
Copyright © สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1